STRONA W BUDOWIE - ZAPRASZAMY WKRÓTCE !!!
Abonament na 365 dni za jedyne 12 zł!!! To tylko 1 zł miesięcznie! Żadnych dodatkowych ukrytych kosztów!

Regulamin

 

UWAGA: STRONA W BUDOWIE - ZAPRASZAMY WKRÓTCE !!!

 

 

 

 

 

REGULAMIN SERWISU E-SINGLOVE.PL§ 1


 Wstęp Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego e-singlove.pl (dalej: "Serwis").

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu. 
Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą wykonania czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego e-singlove.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed zarejestrowaniem Konta należy uważnie zapoznać się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść.
§ 2

DefinicjeWszelkie wyrazy, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć następująco:Regulamin - niniejszy dokument;Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firma „E-Usługi Karol Pietrowski” z siedzibą w Poznaniu, os. Przyjaźni 24/13, 61-686 Poznań, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania, NIP: 9721142634, REGON: 362523430, email: biuro@e-singlove.pl;


Serwis – internetowy serwis randkowy e-singlove.pl działający pod domeną www.e-singlove.pl, będący własnością „E-Usługi Karol Pietrowski” z siedzibą w Poznaniu, stanowiący platformę internetową, na którą składają się usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, warunkiem dostępu do których jest rejestracja i opłacenie abonamentu;


Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać oraz odbierać wiadomości tekstowe, a także inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej;Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 16 roku życia (małoletni, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego) , która skutecznie założy Konto w Serwisie, uzyskując  login i hasło pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie) oraz opłaci abonament za dostęp do Serwisu;


Abonament - okres czasu, przez który Użytkownik zachowuje dostęp do wszelkich funkcjonalności Konta w Serwisie;

Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego określona i przybrana w momencie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;

Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu w Serwisie przy użyciu loginu i hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza dane, zarządza danymi i opisami a także innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (korzystanie z dostępnych w Serwisie usług i opcji);

Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych w sposób dobrowolny i samodzielny przez Użytkownika do Serwisu, które  to informacje, dane i inne elementy prezentujące Użytkownika udostępniane są i prezentowane na Stronie Użytkownika w Serwisie;


Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie i samodzielnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;

Zaczepka, wirtualny prezent – graficzna nieedytowalna wiadomość wysłana przez Użytkownika do innego Użytkownika;


Czarna lista – funkcjonalność polegająca na możliwości blokady konkretnego Profilu Użytkownika. Użytkownik dodany do Czarnej listy traci możliwość pisania wiadomości, wysyłania zaczepek i wirtualnych prezentów oraz odwiedzania Profilu Użytkownika, który zastosował wobec niego blokadę;


Kontakt - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może wysłać wiadomość do właściciela i administratora Serwisu;


Spam - przesyłanie niezamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym bez zgody Administratora serwisu;


Kradzież Konta - bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamanie; 


Materiały - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika;

Operator Systemu Płatności Internetowych - dotpay.pl

 

§ 3

Podstawowe informacje oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Właścicielem Serwisu jest „E-Usługi Karol Pietrowski” z siedzibą w Poznaniu, os. Przyjaźni 24/13, 61-686 Poznań, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, NIP: 9721142634, REGON: 362523430, email: biuro@e-singlove.pl .


2. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach zarejestrowanych w Serwisie, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, tak aby umożliwić w ten sposób nawiązywanie kontaktu i zawieranie znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu mogą być świadczone w przyszłości odpłatnie i nieodpłatnie usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

3.Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 9.X lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 7.X, 8.X (tylko wersja dla OSX) lub ich nowszych wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows))  umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest  korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, OS X v10.9 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratora Serwisu korzystając z opcji Kontakt na stronie www.e-singlove.pl

4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i odpłatna. Funkcjonalności Serwisu są  dostępne dla Użytkownika, który zarejestruje się w Serwisie i opłaci Abonament, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza rozpoczęcie świadczenia usług Serwisu przez Administratora. Do zawarcia umowy o świadczenie usług dochodzi w momencie opłacenia Abonamentu.

5. Wszelkie Usługi oferowane w ramach Serwisu świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty rejestracyjnej a w przypadku Użytkowników posiadających Konto w Serwisie po opłaceniu Abonamentu za kolejny okres, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownik może w dowolnym miejscu i czasie zaprzestać korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis usuwając swoje Konto. 


6. Baza Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Profili jest „E-Usługi Karol Pietrowski” z siedzibą w Poznaniu, NIP:9721142634, REGON: 362523430. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez wskazany wyżej podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Profili. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera §5 niniejszego Regulaminu.7. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie, bądź nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność;8. Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o pliki "cookies" i inne podobne technologie (np. Local Storage). "Cookies" są zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie Użytkowników w Serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu). Brak obsługi "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local Storage) przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika uniemożliwia uczestnictwo w Serwisie (np. uniemożliwia zalogowanie na Konto). Zastosowanie "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local Storage) ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania z Serwisu poprzez specjalną funkcję „Wyloguj” dostępną w Serwisie. Jeżeli Użytkownik po zalogowaniu się w Serwisie, nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 100 minut od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis automatycznie wyloguje Użytkownika. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano logowania do Serwisu a osoby te będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji przechowywanej w ramach Konta na Serwisie. Należy mieć na uwadze powyższe i pamiętać, aby nie pozostawiać komputera dostępnego dla innych osób będąc zalogowanym do Serwisu, gdyż daje to tym osobom możliwość korzystania z Serwisu i przeglądania zapisanych w nim treści tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik. 

 § 4

Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy uzyskują możliwość prezentowania na Profilu Użytkownika danych, informacji i innych treści o swojej sobie i od siebie wraz z prezentacją wizerunku osobistego znajdującego się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie nieograniczonej liczby znajomości pomiędzy Użytkownikami, dzięki specjalnym kanałom komunikacji, przeszukiwaniu Bazy Profili w Serwisie według podanych kryteriów, przeglądaniu Stron poszczególnych Użytkowników itp.

2. Przeglądanie zasobów Serwisu (Bazy Profili, Stron Użytkowników i innych) oraz jego poszczególne usługi, są dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp dla osób nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu jest wyłączony i niemożliwy.


3. W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie (np. usług związanych z przekierowaniem płatności internetowych), które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem, określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom. 4. Odpłatne uczestnictwo w Serwisie i związane z nim usługi świadczone są tylko na wyraźne żądanie Użytkownika dokonywane poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Profilu Użytkownika po wpłynięciu należności za abonament dostępu na konto Administratora lub potwierdzenia wpłaty od Operatora Systemu Płatności Internetowych.


5. Pełen zakres usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń i na tych samych zasadach dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu rejestracji w Serwisie i opłaceniu Abonamentu. Rejestracja jest odpłatna i dostępna dla każdej osoby spełniającej wymagania określone niniejszym Regulaminem, i staje się skuteczna  po wpłynięciu środków na konto Administratora lub otrzymaniu potwierdzenia wpłaty od Operatora Systemu Płatności Internetowych.
 

6. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków, zgodnie z postanowieniami szczególnymi zawartymi w odrębnych regulaminach odpowiednich usług lub wprowadzonych w drodze zmian do niniejszego Regulaminu.7. Administrator będzie informował Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

 

 

8. Opłacony abonament uprawnia do korzystania z usługi Serwisu przez czas określony, wynoszący 365 dni.

 

 

9. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku lub innego operatora płatności. Serwis e-singlove.pl udostępnia możliwość płatności online za pośrednictwem Dotpay.pl. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

 

10. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w celu zapłaty Abonamentu, które przekazywane są na rachunek bankowy Administratora. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie przekazu środków znajdujących się na rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Administratora Serwisu. Administrator Serwisu nie zajmuje się świadczeniem na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.

 

 § 5

Uczestnictwo w Serwisie, dane osobowe

 1. Serwis e-singlove.pl został stworzony w celu kojarzenia Użytkowników za pomocą rozwiązań spełniających najwyższe wymagania i potrzeby. Użytkownicy Serwisu po opłaceniu abonamentu dostępu mają możliwość porozumiewania się i wyrażania za pomocą dowolnej liczby wiadomości o dowolnej treści, ograniczonej jedynie charakterem Serwisu. Serwis e-singlove.pl nie gwarantuje sukcesu w nawiązaniu znajomości, dlatego też e-singlove.pl nie ponosi odpowiedzialności za nawiązanie lub nienawiązanie przez Użytkownika w okresie trwania umowy relacji z innym Użytkownikiem lub Użytkownikami.

2. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 16 lat (małoletni wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego), która zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie i zaakceptuje niniejszy Regulamin.

 

3. Osoba małoletnia dokonując rejestracji w Serwisie oświadcza, iż dokonuje tego za zgodą rodziców (przedstawiciela ustawowego).4. Aby założyć Konto w Serwisie i zostać jego Użytkownikiem oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych, które określone zostały w §3 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz posiadanie dowolnej, aktywnej Skrzynki e-mail. Zaleca się przed skorzystaniem z usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika Serwisu należy zwrócić się do Administratora Serwisu, korzystając z opcji Kontakt na stronie głównej Serwisu.


5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron Serwisu, do czego konieczne są działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji Konta.


6. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta i może okazać się, że wybrany przez tą osobę  Nick zostanie zajęty przez innego Użytkownika, który dokona rejestracji zgodnie z procedurami i ostatecznie aktywuje Konto przed osobą, która proces rejestracji rozpoczęła i którego to procesu nie zakończyła.


7. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora Serwisu.

8. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu; 
b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:

-  adresu e-mail,
-  hasła do Konta.
9. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

a) oświadcza iż, posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach, w zakresie wskazanym w § 5 pkt. 8 lit. c, i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

b) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie kosztów sądowych, doradztwa prawnego, zastępstwa procesowego oraz kwot zasądzonych odszkodowań.10. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu Użytkownika, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.11. Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu, a także wówczas gdy Administrator będzie miał pewność, że fotografia nie przedstawia wizerunku Użytkownika, lecz innej osoby (np. powszechnie znanego polityka, aktora itp.). Administrator zastrzega sobie ponadto prawo odmówienia zgody na publikację na łamach Serwisu wraz z możliwością blokady Konta Użytkownika zdjęć naruszających przepisy prawa polskiego, jak i międzynarodowego, zdjęć niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz naruszających dobre obyczaje, obrażających godność i naruszających dobra osobiste innych osób (np. zdjęć o charakterze pornograficznym, obrazujących przemoc itp.).12. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne Użytkownika musi przedstawiać jego najbardziej aktualny wizerunek osobisty, tzn. taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 50-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku 18 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym i Profil musi być uzupełniony o dodatkowe aktualne zdjęcie, będące zdjęciem głównym), fotografia główna musi prezentować Użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy).13. Konto Użytkownika zostanie zawieszone po upływie okresu ważności abonamentu dostępu do Serwisu. Po opłaceniu abonamentu za dalszy okres możliwość korzystania z Konta zostanie przywrócona. Zawartość Profilu (informacje, opisy, zdjęcia itp.) w okresie zawieszenia, jak i po przywróceniu możliwości korzystania z Konta pozostaną bez zmian. W okresie zawieszenia Konta profil Użytkownika nie może zostać odnaleziony w wynikach wyszukiwania.

 

14. Wypowiedzenie – usunięcie konta. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto z Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika na stałe i bezpowrotnie. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika przez Administratora Serwisu. Usunięcie Konta możliwe jest po zalogowaniu na Konto Użytkownika i użyciu opcji „Usuń konto”.15. Usunięcie Konta spowoduje zakończenie świadczenia wszelkich usług Serwisu dostępnych dla Użytkownika po wykupieniu abonamentu, gdyż do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych i systemowych posiadanie Konta w Serwisie. Opłata abonamentowa obliczona proporcjonalnie do okresu spełnionego świadczenia podlega zwrotowi. To samo dotyczy sytuacji, w której Konto Użytkownika zostanie usunięte przez Administratora Serwisu z powodów opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

16. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości usług w Serwisie, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego wszelkich funkcjonalności do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:

a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

c) rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.).

 

17. Administrator Serwisu oświadcza,  że podjęcie jakichkolwiek działań opisanych w paragrafie 5 pkt. 16 lit. „a-e” skutkować będzie możliwością dochodzenia na drodze sądowej roszczeń za naruszenie praw innych Użytkowników lub osób trzecich przez te osoby lub inne podmioty umocowane do działania w ich imieniu. Ponadto Administrator Serwisu oświadcza, iż w razie podjęcia przez Użytkownika a także osobę trzecią lub inny podmiot wszelkiej działalność opisanej w paragrafie 5 pkt. 16 lit. „a-e” na szkodę Serwisu e-singlove.pl, dochodzić on będzie stosownego odszkodowania bądź zadośćuczynienia na drodze sądowej.


18 . Zgłoszenia stron naruszających niniejszy Regulamin można dokonać pod adres e-mail: biuro@e-singlove.pl .19. Ze względu na charakter Serwisu, niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w sposób dorozumiany) podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych w Serwisie (np. na Stronie Użytkownika), informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe komunikatora internetowego itp.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu, co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora, a także niedozwolone jest :

a) nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich w jakikolwiek sposób informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem (np. w korespondencji realizowanej za pośrednictwem Serwisu);
b) informowanie w treściach publikowanych na Profilu Użytkownika lub w innych miejscach Serwisu dostępnych dla ogółu Użytkowników, o fakcie korzystania lub nie korzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Serwis, poza przypadkami zamieszczania stosownych informacji w sposób zautomatyzowany przez system informatyczny Serwisu.

 


20.  Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych: adres email, nick, imię, data urodzenia oraz ustalenie hasła i okreslenie płci. Pozostałe dane osobowe Uzytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta. 


21. Administratorem danych osobowych Firm i Użytkowników jest poznan-info.pl .  


                                                                                                           § 6

                                                                                         Blokada i usunięcie konta

 1. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować jego Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. Stronę Użytkownika i inne) wraz z mozliwością podana na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto oraz inne zablokowane usługi, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

2. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator Serwisu stwierdzi, iż:

a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem; 

b) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
c) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
d) Użytkownik w okresie 14 dni od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania;
e) Użytkownik podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań;

f) Użytkownik po upływie okresu 6 miesięcy od automatycznego zawieszenia Konta z powodu nieprzedłużenia abonamentu, nie dokona jego wznowienia dokonując opłaty za kolejny okres.


3. Administrator zastrzega, iż zastosowanie blokady Konta Użytkownika w okresie ważności abonamentu, nie spowoduje zawieszenia biegu opłaconego abonamentu. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika z powodu naruszeń opisanych w niniejszym Regulaminie, opłacony abonament podlega zwrotowi proporcjonalnie do okresu spełnionego świadczenia.

 

 

                                                                                                                       § 7


                                                                                                               Reklamacje 
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem opcji Kontakt na stronie głównej Serwisu.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@e-singlove.pl, w tytule wiadomości wpisując słowo „Reklamacja”.

 
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora Serwisu w terminie  14 dni  od dnia otrzymania  reklamacji.4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt  4 o nie więcej niż kolejne 14 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora i niezawinionych przez Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.5. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.6. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.7.  Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail lub na wyraźne żądanie Użytkownika na adres pocztowy podany przez Użytkownika w treści reklamacji.
                                                                                                                § 8
                  
                                                                           Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 1. Administrator nie odpowiada  w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność. 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.


3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich weryfikacji, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim wypadku opłacony przez Użytkownika abonament ulega zawieszeniu i biegnie dalej dopiero od dnia uruchomienia Serwisu po jego konserwacji, naprawie bądź ulepszeniu.

 7. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). 


8. Administrator zastrzega sobie możliwość wdrażania do Serwisu we wszelkich jego płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Serwisu, w związku z możliwościami występowania zachowań lub zdarzeń niepożądanych bądź zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Administratora albo uzasadnionym interesom innych podmiotów, ze względu na charakter medium jakim jest sieć Internet (chodzi tu o przeciwdziałanie takim cechom internetu jak nieprzewidywalne kierunki lub możliwości rozwoju technologii rodzących zagrożenia, rozległość, niemożność weryfikacji ze stanem rzeczywistym, anonimowość itp.). W szczególności Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione. Każdy Użytkownik może zwrócić się do Administratora o zaniechanie stosowania takich rozwiązań w stosunku do materiałów od niego pochodzących, a Administrator będzie mógł odmówić temu żądaniu jedynie w przypadkach, gdy mogłoby to naruszać uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich. Powyższe zmiany nie będą wpływały na istotne cechy Serwisu.9. Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie Serwisu prosimy kierować do Administratora pod adres e-mail biuro@e-singlove.pl

 

 


                                                                                                                  § 9

 

                                                                                          Prawo do odstąpienia od umowy


 

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od  umowy na uczestnictwo w serwisie e-singlove.pl bez podania przyczyny.


2. Termin na  odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji konta, do której dochodzi w momencie otrzymania płatności przez Administratora, bądź otrzymania przez Administratora informacji od Operatora Systemu Płatności Internetowych. Od tej chwili możliwy jest dostęp do wszelkich treści i usług Serwisu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu drogą pocztową lub mailowo na dane podane poniżej:

 

„E-Usługi” Karol Pietrowski

os. Przyjaźni 24/13

61-686 Poznań

e-mail: biuro@e-singlove.pl

z dopiskiem „Odstąpienie”,


 

o treści według poniższego wzoru:

 

 


 

Adresat:

 

„E-Usługi Karol Pietrowski” os. Przyjaźni 24/13, 61-686 PoznańNiniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych oraz wszelkich usług w serwisie e-singlove.pl
Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Data:

Adres e-mail podany podczas rejestracji:

Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji nadanej poczta tradycyjną).4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego powyżej (§ 9 pkt 2). Po otrzymaniu tych informacji e-singlove.pl niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji konta.

 
5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik  otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Administrator  został  poinformowany o odstąpieniu od umowy.

 


6. Utrata prawa do odstąpienia od UmowyAdministrator informuje, iż:

w przypadku rejestracji w Serwisie i opłaceniu abonamentu, po wpłynięciu płatności na rachunek Administratora lub po otrzymaniu informacji od Operatora Systemu Płatności Internetowych o dokoannej przez Użytkownika płatności, Użytkownik uzyskuje możliwość podjęcia dalszych czynności zmierzających do korzystania z funkcjonalności Serwisu. Jeżeli Użytkownik podejmie te czynności, tzn. zaloguje się do konta w Serwisie, będzie to oznaczało żądanie Użytkownika świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy wraz z utratą prawa do odstąpienia (oznacza to, że po pierwszym zalogowaniu Użytkownik nie będzie mógł od niej odstąpić (zgodnie z artykułem 38 pkt 13. Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 R poz.827) - na co Użytkownik wyraża zgodę.

                                                                                                                                               § 10


                                                                     Postanowienia końcowe1. Administrator zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać nabytych uprawnień Użytkowników.

 

2. Niezależnie od niniejszego regulaminu Serwis może wprowadzać na postawie odrębnych regulaminów promocje, akcje marketingowe itp. Wprowadzanie odrębnych regulaminów nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Regulaminu. 

 


3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

4. W przypadku braku zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą usunięcie Konta Użytkownika. Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty abonamentowej obliczonej proporcjonalnie do okresu spełnionego świadczenia.

6. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie niniejszego Regulaminu oraz pozostałych treści Serwisu jest zabronione.